Deratizacija


Deratizacija

Štetni glodari (pacovi i miševi) su kroz istoriju zabeleženi kao stalni pratioci čoveka. Široko su rasprostranjeni i nanose značajne ekonomske štete, a predstavljaju i veliku opasnost po zdravlje ljudi, jer su prenosioci različitih zaraznih bolesti.

Danas se primenjuju različite metode uništavanja ovih jako rasprostranjenih štetočina. Postoje preventivne i kurativne metode suzbijanja štetnih glodara. Od preventivnih metoda izdvaja se metod sistematske deratizacije, kojim se smanjuje brojnost štetočina. Ova mera bi trebalo da se upražnjava najmanje dva puta godišnje, u proleće i jesen, odnosno kada je najveća aktivnost pomenutih. Ukoliko se ne obavi preventivan metod suzbijanja, preostaju kurativni metodi, odnosno direktna borba sa štetočinama.

Preventivne metode (npr.uklanjanje otpada), biološke metode (prirodni neprijatelji), fizičko-mehaničke metode (upotreba struje visokog napona, gasnih klopki, raznih lepkova itd.), sve su to metode za uništavanje štetnih glodara. Najprimenjivaniji metod suzbijanja je hemijski, koji se vrši upotrebom hemijskih sredstava (rodenticidi).

Prema načinu delovanja razlikujemo sledeće vrste rodenticida:

AKUTNI OTROVI – veoma toksični, brzo delujući

ANTIKOAGULANTI – kumulativni učinak, prolongirano delovanje

HEMOSTERILIZANTI – selektivni učinak

PLINOVI – respiratorni unos, brzo delovanje

Od rodenticida se zahteva efikasnost u niskim koncentracijama, da su primamljivi, da ne izazivaju rezistenciju i da izazivaju smrt glodara što prirodnije (da ne privlači pažnju ostalih glodara) u što kraćem vremenskom intervalu od vremena ishrane.

Sva ova obeležja imaju rodenticidi iz grupe antikoagulanata II generacije koje najčešće koristimo prilikom deratizacije.

Mamke koji se najčešće upotrebljavaju možemo podeliti na osnovu hranjivog nosača, a razlikujemo mamke sa svežom ili pokvarenom hranom, mamke sa žitaricama, parfimisane, tečne i praškaste. Odabir mamaka zavisi od uslova koji vladaju na terenu. Postavljaju se u deratizacionu kutiju sa jasnim oznakama upozorenja i podacima osobe i firme koja vrši deratizaciju.

Osim što treba izabrati prave i atraktivne mamke, za efikasno suzbijanje štetnih glodara, vrlo je važno da se deratizacione kutije sa mamkom izlože na pravo mesto. Stoga je potrebno da se za svaki objekat izradi tačan plan i raspored izlaganja mamaka (deratizaciona mapa), zavisno od mesta najveće brojnosti glodara i njihovih puteva kretanja i zadržavanja, odnosno njihovih skloništa i rupa.

Kako bi sačuvali visok kvalitet usluge i zadovoljstvo krajnjih korisnika, koristimo antikoagulanate koji u odnosu na akutne rodenticide imaju vremenski odloženo dejstvo.

Nazad