Šta su Dezinficijensi?


• Šta su Dezinficijensi?

Dezinficijensi su ispitano i registrovano hemijsko sredstvo izraženog dezinfekcionog delovanja koje je namenjeno za sprovođenje dezinfekcije.

Da bi ostvario dezinfekciono delovanje (željeni efekat), dezinfi cijens mora stupiti u interakciju sa mikroorganizmom i tek tada ga može oštetiti, odnosno inaktivirati.

MEHANIZAM DELOVANJA:

1. Denaturacija belančevina
3. Blokada esencijalnih enzimskih sistema
2. Oštećenje citoplazmatske membrane
4. Blokada sinteze ćelijskog zida

FAKTORI KOJI UTIČU NA DELOVANJE DEZINFICIJENASA:

1. Broj i vrsta mikroorganizama
2. Temeperatura
3. pH medijuma
4. Prisustvo organskih materija
5. Vreme delovanja
6. Koncentracija dezinfi cijensa

Nazad